Projekty

ABECEDA PENĚZ

Škola je základ života. A taky hraje důležitou roli ve zvyšování finanční gramotnosti. Proto jsme se rozhodli pomáhat školám učit děti o penězích zábavnou formou – pomocí zážitkových programů, kvalitních vzdělávacích materiálů a interaktivních her. Teď už si jen vybrat.


Zážitková projektová výuka.
Učitelé ve spolupráci s našimi odborníky zorganizují svým žákům programy plné zábavy, při kterých se zároveň učí o penězích. Zkusit si být chvíli dospělákem nebo hospodařit ve vlastní firmičce, to je pro děti skvělý a poučný zážitek

Podrobnosti o projektu naleznete: https://www.abecedapenez.cz/cs/skoly
MLÉKO DO ŠKOL
 
- cílem je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků. Tento projekt je určen žákům základních škol, včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních.
 
O projektu
Program podpory spotřeby mléka ve školách existuje v České republice již od roku 1999.  Po vstupu ČR do Evropské unie byl tento projekt přizpůsoben unijním předpisům a fungoval pod názvem Podpora spotřeby školního mléka. Ve školním roce 2017/2018 došlo ke sjednocení podmínek pro poskytování ovoce, zeleniny a mléka do škol a projekt se stal pod názvem Mléko do škol součástí školního projektu spolu s Ovocem a zeleninou do škol.
 
Co je cílem projektu?
Cílem projektu je snížení deficitu vápníku u dětské populace, zlepšení stravovacích návyků dětí, výchova budoucích spotřebitelů a zajištění odbytu mléka pro zemědělce.
 
Komu je projekt určen?
Projekt Mléko do škol je určen pro žáky základních škol včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních. Mléčné výrobky může odebírat každá taková škola, která má o účast v projektu zájem a uzavře smlouvu o dodávání mléčných výrobků s jedním z dodavatelů, schváleným Státním zemědělským intervenčním fondem.
 
Co přináší projekt Mléko do škol zapojeným žákům?
Žáci mají garantované pravidelné dodávky konzumního mléka, případně neochucených mléčných výrobků zdarma. S doplatkem mohou odebírat i ochucené mléčné výrobky.
Kromě dodávek mléčných výrobků jsou součásti projektu i doprovodná vzdělávací opatření, která zajišťují schválení dodavatelé. Podporovány jsou exkurze, vzdělávací akce, ochutnávky a soutěže propagující spotřebu mléka a mléčných výrobků.

Podrobnosti o projektu naleznete: http://www.mlekodoskol.szif.cz/
Plakát  

OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL
 
- projekt  do škol byl v České Republice zahájen ve školním roce 2009/2010. Jedná se o projekt Evropské Unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Cílovou skupinou projektu jsou žáci základních škol, včetně dětí z přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních, kterým je zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina nebo ovocné a zeleninové šťávy nebo ovocné protlaky. 

Podrobnosti o projektu naleznete: https://ovocedoskol.szif.cz/web/
Plakát 
Informační leták pro rodiče 


PROJEKT EDISON
- projekt spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemí a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru.
 
Vizí projektu je tolerance a příznivé společné soužití české společnosti s různými kulturami a národy, a to na základě jejich porozumění a omezení předsudků a stereotypů. Díky multikulturní atmosféře, vyvolané zahraničními stážisty, oživuje výuku a zvyšuje zájem o studium mezi žáky a studenty a učí je nebát se odlišného.
 
Podrobnosti o projektu naleznete: https://aiesec.cz/pro-skoly/

ŠABLONY I. 
- projekt realizovaný z fondu Evropské unie - operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.
V tomto programu jsou realizovány a finančně zajištěny potřeby školy pro zajištění činnosti speciálního pedagoga přímo ve škole, různé formy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků školy a zájmové činnosti žáků naší školy.

Podrobnosti o projektu naleznete ZDE a ZDE
 
LEPŠÍ MÍSTO
-
 je projektem, který, za podpory významných sponzorů, dává možnosti žákům vytvářet náměty na zlepšení prostředí ve škole a v jeho areálu. Tohoto projektu se již naše škola zúčastnila v minulém školním roce a získala dotaci 50 tis. Kč, ze které bylo pořízeno venkovní pítko a fotbalové branky.
 
Další informace naleznete ZDE

INKLUZE A MULTIKULTURNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2018 - ZŠ BÍTOVSKÁ
Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001218
Číslo a název výzvy: Výzva č. 28 – Inkluze a multikulturní vzdělávání
Příjemce podpory: Základní škola, Praha 4, Bítovská 1
Stručný popis projektu: Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Cílem projektu je vytvořit inkluzivní prostředí na základní škole a přispět tak k snazšímu začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. Realizace projektu přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur.
 


ŠABLONY II.
logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz
Zvyšování kvality školy
 
Operační program
Výzkum, vývoj a vzdělávání
Prioritní osa
2.3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání  
Specifický cíl
02.3.68.2 - Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
02.3.68.5 - Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce
02.3.61.1 - Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání
Registrační číslo projektu
CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_064/0014059
Výzva
02_18_064 - Výzva č. 02_18_064 pro Šablony II - VRR v prioritní ose 3 OP
Aktivity projektu
2.II/13 - Profesní rozvoj pedagogů ZŠ prostřednictvím supervize/mentoringu/koučinku
2.II/17a - Klub pro žáky ZŠ - čtenářský klub
2.II/17b - Klub pro žáky ZŠ - klub zábavné logiky a deskových her
2.II/17c - Klub pro žáky ZŠ - klub komunikace v cizím jazyce
2.II/18 - Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
2.II/2 - Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ
2.II/5 - Školní kariérový poradce - personální podpora ZŠ
2.II/6a - Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - čtenářská gramotnost
2.II/6b - Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - matematická gramotnost
2.II/6c - Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - cizí jazyky
2.II/6d - Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj
2.II/6e - Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - inkluze
2.II/6f - Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - kariérové vzdělávání
2.II/8a - Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ - čtenářská gramotnost
2.II/8b - Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ - matematická gramotnost
2.II/8c - Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ - cizí jazyky
2.II/8f - Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ - kariérové vzdělávání
2.V/11a - Klub pro účastníky ŠD/ŠK - čtenářský klub
2.V/11b - Klub pro účastníky ŠD/ŠK - klub zábavné logiky a deskových her
2.V/11e - Klub pro účastníky ŠD/ŠK - klub sociálních a občanských dovedností
2.V/12 - Projektový den v ŠD/ŠK
2.V/4d - Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj
2.V/4e - Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - inkluze
2.V/4i - Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - projektová výuka
2.V/5d - Vzájemná spolupráce pedagogů ŠD/ŠK - osobnostně sociální rozvoj
2.V/5e - Vzájemná spolupráce pedagogů ŠD/ŠK - inkluze
2.V/5i - Vzájemná spolupráce pedagogů ŠD/ŠK - projektová výuka
2.V/5j - Vzájemná spolupráce pedagogů ŠD/ŠK - kulturní povědomí a vyjádření
 
Financování projektu
Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové výdaje projektu 2 140 423,00
Dotace EU 1 070 211,49
Podíl poskytnuté dotace EU 50 %
Státní rozpočet 1 070 211,51
Podíl poskytnuté dotace SR 50 %
Doba realizace
9/2019 – 8/2021

INKLUZE A MULTIKULTURNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2020 - 2022 - ZŠ BÍTOVSKÁ


Název projektu: Inkluze a multikulturní vzdělávání 2020-2022 - ZŠ Bítovská
Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001892
Číslo a název výzvy: Výzva č. 54 – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem II
Příjemce podpory: Základní škola, Praha 4, Bítovská 1
Stručný popis projektu: Cílem projektu je vytvořit inkluzivní prostředí na základní škole a přispět tak k snazšímu začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem.
Projekt je spolufinancován Evropskou unii.

RODIČE VÍTÁNI


Dne 15. 2. 2021 získala naše škola certifikát - Rodiče vítáni. Splnili jsme počet kritérií, který je třeba k získání značky Rodiče vítáni.
Profil naší školy je zveřejněn na mapě škol.


ŠABLONY III.


Společnou cestou ke kvalitnímu vzdělávání
 
Operační program
Výzkum, vývoj a vzdělávání
Prioritní osa
2.3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání  
Specifický cíl

02.3.61.1 - Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání
02.3.68.5 - Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce
02.3.62.1 - Kvalitní podmínky pro inkluzívní vzdělávání
Registrační číslo projektu
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0020066
Výzva
02_20_081 - Výzva č. 02_20_081 pro Šablony III - VRR v prioritní ose 3 OP
Aktivity projektu
3.II/10 - Klub pro žáky ZŠ
3.II/2 – Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ
3.II/5 – Školní kariérový poradce - personální podpora ZŠ
3.II/12 - Projektový den ve výuce (povinná aktivita)
3.II/6 - Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv
3.II/7 - Tandemová výuka v ZŠ
 
Financování projektu
Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové výdaje projektu 998 050,00
Dotace EU 499 024,99
Podíl poskytnuté dotace EU 50 %
Státní rozpočet 499 025,01
Podíl poskytnuté dotace SR 50 %

Doba realizace
9/2021 – 8/2022


DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOLMAP III


ŠABLONY JAK


MAP IV
Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území správního obvodu Praha 4 - MAP IV, reg. č. CZ.02.02.XX/00/23_017/0008280 je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je prohloubení partnerství a spolupráce aktérů vzdělávání na území správního obvodu Praha 4, aktualizace procesu MAP a zvýšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách v území.


NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY
naše škola je zapojena do projektu


JULES A JIM
naše škola je zapojena do projektu
PROXIMA SOCIALE
naše škola je zapojena do projektu