Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace
 Informace zveřejněné podle zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, ve znění pozdějších předpisů
1. Název Základní škola, Praha 4, Bítovská 1 
2. Důvod a způsob založení Zřizovatel: Městská část Praha 4
Adresa: Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4
IČO: 00063584
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Mgr. Jan Slezák 
Telefon:261 192 487; e-mail: poverenec.gdpr@praha4.cz
Zřizovací listina ze dne 23. 6. 1999, nabyla účinnosti 1. 7. 1999.
Organizace vykonává činnost základní školy, předmětem činnosti školy je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy.
3. Organizační struktura  IZO 045242810
Vnitřní organizace školy je dána vnitřním předpisem – Organizační řád, který je k nahlédnutí v kanceláři školy.
4. Kontaktní spojení Sídlo: Bítovská 1/1246, 140 00 Praha 4 – Michle
Adresa pro osobní návštěvu: totožná s poštovní
Elektronická adresa: skola@zsbitovska.cz
Webové stránky: www.zsbitovska.cz
Telefonní spojení:
 kancelář školy: 261 261 887
ředitelka školy: 261 262 215
školní jídelna: 261 264 062
školní družina: 261 262 258

Úřední hodiny kanceláře školy:
Pondělí: 7:30 – 8:30, 15:00 – 16:00
Středa:   7:30 – 8:30, 15:00 – 16:00
Pátek:     7:30 – 8:30
Úřední hodiny ředitelky školy a zástupkyně školy:
dle webu a po telefonické domluvě
5. Bankovní spojení Základní škola: číslo účtu: 2000837379/0800
Školní jídelna: číslo účtu: 50016-2000837379/0800
6. IČ  45242810
7. DIČ  CZ45242810
8. Dokumenty
 • Zřizovací listina v listinné podobě v kanceláři školy
 • Výroční zpráva o činnosti školy -  v listinné podobě v kanceláři školy a na webu školy
 • Údaje o rozpočtu v aktuálním a uplynulém roce v listinné podobě v kanceláři školy a je přístupný na webových stránkách MČ Praha 4
 • Účetní, majetková a hospodářská dokumentace – v listinné podobě v kanceláři školy
 • Školní vzdělávací program - v listinné podobě v ředitelně ZŠ
 • Školní řád -  v listinné podobě v kanceláři školy a na webu školy
 • Záznamy z pedagogických rad - v listinné podobě v kanceláři školy a na webu pro zaměstnance
 • Dokumentace BOZP a PO – v listinné podobě v kanceláři školy
 • Personální dokumentace – v listinné podobě u ředitelky ZŠ
 • Plán hospitační a kontrolní činnosti, záznamy o provedených hospitacích a kontrolních zjištěních- v listinné podobě v ředitelně ZŠ
 • Soubor vnitřních směrnic a předpisů v listinné podobě v kanceláři školy
 • Evidence dětí (školní matrika, spisy dětí, přehled docházky) – v elektronické podobě v ředitelně ZŠ
 • Kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí -  v listinné podobě v kanceláři školy
9. Žádosti o informace Při vyřizování žádostí o informace se postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů. Směrnice upravující svobodný přístup k informacím je
přístupná v listinné podobě v kanceláři školy.
10. Příjem žádostí a dalších podání  
Žádosti a další podání je možné doručit osobně do ředitelny školy na základě domluvené schůzky, zaslat písemně na adresu školy, elektronicky na emailovou adresu ZŠ, prostřednictvím DS nebo telefonicky. Příjem žádostí a dalších podání se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Žádost
11. Opravné prostředky Řídí se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a
zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí (§ 16).
Odvolání se podává k nadřízenému orgánu prostřednictvím povinného subjektu. Opravné prostředky lze podat na stejných adresách jako žádosti o informace – viz výše.
Odvolání lze podat pouze písemnou formou. Odvolání musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, adresu nebo název a sídlo fyzické či právnické osoby (bylo-li o informaci žádáno jejím jménem), v čem je spatřeno porušení zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis žadatele. Pokud všechny tyto údaje odvolání neobsahuje nebo není podáno písemně, škola odvolání odloží.
 
12. Formuláře Všechny formuláře lze získat v tištěné podobě v úředních hodinách v kanceláři školy případně elektronickou formou, některé jsou k dispozici na webových stránkách školy.
13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací Řídí se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Přístupné na:
https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/
14. Předpisy Základy práva:
 
 • Ústavní zákon č. 23/1991 Sb., kterým se uvozuje Listina základních práv a svobod
 • Usnesení Předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku
 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • Sdělení FMZV č. 104/1991 Sb., o Úmluvě o právech dítěte
 • Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 198/09 Sb., o rovném zacházení a o prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (tzv. antidiskriminační z.), ve znění č. 89/12 Sb.
 • Nařízení vlády č. 341/2017Sb., Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
 • Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v úplném znění
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., zákon správní řád
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění č. 56/14 Sb.,
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
 • Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
 • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
 • Vyhláška č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace ČŠI a výkonu inspekční činnosti
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 • Vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích
 • Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
 • Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
 • Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • Vyhláška č. 17/2015, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
 • Příkaz ministryně školství, mládeže  a tělovýchovy č. l/2005 k postupu při zápisu škol a školských zařízení do rejstříku škol a školských zařízení, postupu při provádění změn v těchto údajích  a k řízení o výmazu z rejstříku škol a školských zařízení, Č.j. 32 372/ 2004-21
 • Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Vyhláška 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských za řízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení),
 • Vyhláška č. 492 /2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 263/07 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených MŠMT, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí
 • Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
 • Metodický pokyn MŠMT č. 37014/05-25 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách a školských zařízení zřizovaných MŠMT 20. 12. 2005
 
Pracovní právo:
 
 • Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (tzv. antidiskriminační zákon)
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti
 • Zákon 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
 • Zákon č. 120/1990 Sb., kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli
 • Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání
 • Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
 • 26 24 904/2005-14 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se zrušují některé vnitroresortní předpisy
 • Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
 • Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
 • Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 48/1997 Sb.,  o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
 • Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
 • Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
 • Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí,  žáků a studentů
 • 37 014/2005 – 25 Metodický pokyn k zajištění BOZP dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT (podpůrný pokyn pro ostatní zřizovatele)
 • pedagogických prac. a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu
 • Nařízení vlády č. 363/2016 Sb., o zavedení letního času v letech 2017 až 2021
 • Vyhláška č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
 • Nařízení vlády č. 433/2016 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
 • Nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
 • Vyhláška č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích)
 • Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci
 • 205/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony
 • Vyhláška č. 17/2015, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška MZ č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
 
Financování školy:
 
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen zákon) účinný od 1. 10. 2016
 • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
 • Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 255/2012 Sb., o státní kontrole (kontrolní řád)
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 17/2015, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků
 • Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech)
 • Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky
 • Vyhláška č. 416/2004 Sb., která provádí zákon č. 320/2001 Sb.
 • Vyhláška č. 430/2001 Sb., o závodním stravování, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 492 /2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška MF č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška MF č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
 • České účetní standardy pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu
 
Organizace školy a pedagogického procesu:
 
 • Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Ústava ČR - ústavní zákon č. 1/1993 Sb.
 • Listina základních práv a svobod č. 2/1993 Sb.
 • Zákon č. 3/1993 Sb., o státních symbolech ČR
 • Zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů ČR
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
 • Zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon
 • Zákon č. 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon
 • Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
 • Vyhláška č. 17/2015, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • Vyhláška č. 12/2005 Sb., o podmínkách rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami
 • Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
 • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
 • Vyhláška č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace ČŠI a výkonu inspekční činnosti
 • Vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích
 • Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
 • Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených MŠMT, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí
 • Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
 • Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
 • Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a o zajištění BOZ při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy
 • Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
 • Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
 • Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
 • Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
 • Vyhláška č. 106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti
 • Vyhláška č. 238/2011 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch
 • Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 32 405/2004-22, kterým se s účinností od 1. 3. 2004 vydává Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
15. Úhrady za poskytování informací
    cena
1. Kopie 1 stránky A4 formátu - černobílá 2,- Kč
2. Oboustranná kopie A4 formátu - černobílá 4,- Kč
3. Kopie 1 stránky A3 formátu - černobílá 4,- Kč
4. Oboustranná kopie A3 formátu - černobílá 8,- Kč
5. Kopie 1 stránky A4 formátu - barevná 5,- Kč
6. Oboustranná kopie A4 formátu - barevná 10,- Kč
7. Kopie 1 stránky A3 formátu - barevná 10,- Kč
8. Oboustranná kopie A3 formátu - barevná 20,- Kč
9. Zpracování požadovaných výstupů pověřeným pracovníkem školy - opis vysvědčení, přihláška na střední školu, další dokumenty ze školní dokumentace 100,- Kč za 1 ks
10. Poskytnutí požadovaných výstupů e-mailem bezplatné
11. Náročnější zpracování dat 300,- Kč / hod.
12. Poštovné a jiné poplatky dle platných tarifů
13. Nahlížení do spisů a vnitřních dokumentů školy bezplatné
16. Licenční smlouvy Seznam licencí  - v kanceláři školy.
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999
Sb. ve znění pozdějších předpisů
Elektronická verze aktuální výroční zprávy – web školy.