Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy - posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.
 
Školní speciální pedagog / pedagožka
Mgr. Petr Šmíd, tel. 261 261 887 l. 118
PhDr. Zuzana Mudrová, tel. 261 261 887 l. 118
Výchovná poradkyně 1. - 5. ročník
Mgr. Zdeňka Zděnková, tel. 261 261 887 l. 123
Výchovná poradkyně 6. - 9. ročník
Mgr. Markéta Benešová, MBA  tel. 261 261 887 l. 103
Kariérní poradkyně
Mgr. Zdeňka Zděnková, tel. 261 261 887 l. 123
Kurzy češtiny pro děti s odlišným mateřským jazykem
Mgr. Nikola Jamnická,  1. – 9. ročník, tel. 261 261 887 l. 109  
Školní metodik prevence
RNDr. Monika Matějková, tel. 261 261 887 l. 120
Školní psycholožka
Mgr. Jitka Nesnídalová,  tel. 261 261 887 l. 118
Sociální pedagožka
Mgr. Pavlína Kubátová,  tel. 261 261 887 l. 118
Školní psycholožka - PPP Praha 4
Mgr. Klára Zajíčková, PPP Praha 4, Francouzská 56, tel. 224 914 192, 267 997 031 
________________________________________________________________________________________________

Školní speciální pedagog / pedagožka
Mgr. Petr Šmíd
Tel. 261 261 887 l. 118
e-mail: smid@zsbitovska.cz
PhDr. Zuzana Mudrová
Tel. 261 261 887 l. 118
e-mail: mudrova@zsbitovska.cz
 
Hlavní oblasti podpory:
 • koordinuje poradenské služby ve škole
 • metodicky vede asistenty pedagoga
 • poskytuje pedagogickým pracovníkům školy metodickou pomoc a odborné informace z oblasti speciální pedagogiky, pomáhá při jejich aplikaci
 • koordinuje spolupráci se speciálně pedagogickým centrem (SPC), pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP) a dalšími specializovanými pracovišti
 • vyhledává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a zařazuje je do speciálně-pedagogické péče
 • připravuje a ovlivňuje podmínky pro integraci dětí ve spolupráci s dalšími odborníky
 • dlouhodobě sleduje a pravidelně vyhodnocuje proces individuální integrace
 • provádí speciálně-pedagogické diagnostické činnosti
 • pomáhá vytvářet a koordinovat vznik individuálních vzdělávacích programů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • poskytuje podporu žákům s narušenou komunikační schopností
 • navrhuje a pomáhá realizovat opatření, která směřují ke zkvalitnění vzdělávací práce školy v oblasti speciální pedagogiky
 • poskytuje poradenskou a konzultační pomoc rodičům žáků nebo jejich zákonným zástupcům
 • zajišťuje speciální pomůcky a didaktické materiály
 • realizuje speciálně-pedagogické vzdělávací činnosti a poskytuje reedukační péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami
 • dodržuje etický kodex poradenského pracovníka
 
Výchovný poradce  
výchovná poradkyně pro 1. - 5. ročník
Mgr. Zdeňka Zděnková
tel. 261 261 887 l. 123
e-mail: zdenkova@zsbitovska.cz
 
výchovná poradkyně pro 6. - 9. ročník
Mgr. Markéta Benešová,MBA
tel. 261 261 887 l. 103
e-mail: benesova@zsbitovska.cz
 
 
Hlavní oblasti podpory:
1. Péče o žáky s výukovými potížemi a zdravotním postižením
 • ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky sleduje žáky s výukovými problémy
 • zajišťuje případné vyšetření v PPP, SPC
 • vede evidenci integrovaných žáků ve škole a podílí se spolu s ostatními pedagogy
 • zpracování dokumentace pro integrované žáky
 • metodicky pomáhá učitelům poskytujícím nápravnou péči
 • pomáhá učitelům zprostředkovat podklady pro psychologická a speciálně-pedagogická vyšetření
 • poskytuje poradenskou činnost pro rodiče

2. Péče o žáky s výchovnými problémy
 • v součinnosti s ostatními pedagogickými pracovníky iniciuje vyhledávání a šetření žáků, jejichž jednání a chování vyžaduje zvláštní pozornost
 • spolupracuje s dalšími institucemi
 • poskytuje poradenskou činnost pro žáky v obtížných situacích

3. Další činnost
 • předává informace z oblasti výchovného poradenství dalším pedagogickým pracovníkům
 • informuje žáky a jejich rodiče o činnosti PPP Prahy 4, SPC a o dalších poradenských službách  (Úřad práce, sociální péče, krizová centra)
 • poskytuje poradenskou činnost pro žáky v obtížných situacích v době pobytu ve škole
 • poskytuje poradenskou činnost pro rodiče spolu s třídními učiteli, sleduje žáky ze znevýhodňujícího sociálně-kulturního prostředí
 • spolupracuje se členy ŠPP
 
4. Vedení dokumentace
 • soustřeďuje odborné zprávy o žácích v poradenské péči
 • vede databázi žáků s vývojovými poruchami učení, integrovaných žáků a pravidelně ji aktualizuje
 • vede evidenci individuálních studijních plánů
 • spolu s ostatními pedagogy a PPP provádí vyhodnocení účinnosti individuálních studijních plánů

Kariérní poradkyně
Mgr. Zdeňka Zděnková
tel. 261 261 887 l. 123
e-mail: zdenkova@zsbitovska.cz

Hlavní oblasti podpory:
 • poskytuje poradenskou činnost v oblasti volby povolání pro žáky a rodiče
 • informuje o studijních možnostech, pomáhá při vyplnění a včasném odeslání přihlášek ke studiu
 • spolupracuje s třídními učiteli v dané problematice
 • spolupracuje s třídními učiteli 5. a 7. ročníků (6, 8 a 4 letá gymnázia)
 • organizuje schůzky zástupců SŠ s vycházejícími žáky a jejich zákonnými zástupci
 • zpracovává přehledy o přijetí žáků

Školní metodik prevence
RNDr. Monika Matějková
tel. 261 261 887 l. 120
e-mail: matejkova@zsbitovska.cz
 
Hlavní oblasti podpory:
 • tvorba a realizace Preventivního programu – sledování rizik vzniku a projevů sociálně patologických jevů a jejich řešení
 • monitorování sociálně patologických jevů či jejich rizik
 • poskytování přímé pomoci žákům a jejich rodičům s rizikem či projevy sociálně patologických jevů
 • spolupráce při zajišťování besed a přednášek a aktivit pro třídní kolektivy
 • aktivní spolupráce s rodinou v případě krizové intervence
 • koordinace spolupráce školy s Policií ČR, PPP, krizovými centry, kurátory a dalšími odborníky
 • realizace a koordinace aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, agresivity, násilí, sexuálního zneužívání, vandalismu, kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů
 • prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností
 • metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů
 • spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd
 • prevence rasismu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti
 • poskytování informačních a metodických materiálů
 • vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření

Sociální pedagožka
Mgr. Pavlína Kubátová
tel. 261 261 887 l. 118
e-mail kubatovapavlina@zsbitovska.cz

Hlavní oblasti podpory
 • zprostředkování komunikace s rodiči včetně návštěv v rodinách
 • řešení zvýšené absence, identifikace záškoláctví, zjišťováním příčin, řešení náprav – terciální péče
 • identifikace příčin dlouhodobé nebo naopak náhle prospěchové neúspěšnosti
 • projednání nespolupráce školy s rodinou
 • poskytování základního sociálně právního poradenství
 • spolupráce s OSPOD
 • vyhodnocování aktuální nestandardní situace žáka a směřování potřeb odborného zásahu jiných pracovníků a organizací
 • práce se třídou či jednotlivcem se zaměřením na předcházení rizikového nebo nevhodného chování žáků
 • mediaci konfliktů mezi zákonným zástupcem a pedagogickým pracovníkem
 • podpoře při zajištění následné péče (zprostředkování kontaktů na relevantní instituce, popř. doprovod)
 • vyjednání finanční nebo materiální podpory na aktivity žáků ze sociálně znevýhodněné ho prostředí ve spolupráci s nadacemi a nadačními fondy
 • pomoci s udržením v hlavním vzdělávacím proudu prostřednictvím sociální aktivizační činností socioterapeutické činnosti
 • spolupráce s místními spolky, organizacemi a veřejnými institucemi při plánování a realizaci projektů k propojení vzdělávací nabídky a materiálního zázemí školy se vzdělávacími, kulturními a sociálními potřebami lidí, kteří žijí v lokalitě
 • a další činnosti 

Školní psycholožka
Mgr. Jitka Nesnídalová
tel. 261 261 887 l. 118
e-mail nesnidalova@zsbitovska.cz

Hlavní oblasti podpory

1. Diagnostika, depistáž:
 • spolupráce při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání
 • depistáž specifických poruch učení v základních a středních školách
 • diagnostika při výukových a výchovných problémech žáků
 • depistáž a diagnostika nadaných dětí
 • zjišťování sociálního klimatu ve třídě
 • screening, ankety, dotazníky ve škole
 • depistáž žáků se sociálním znevýhodněním
  
2. Konzultační, poradenské a intervenční práce:
 • péče o integrované žáky (pomoc při sestavování individuálního vzdělávacího plánu, vedení)
 • individuální případová práce se žáky v osobních problémech (konzultace, vedení), krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce
 • prevence školního neúspěchu žáků (náprava, vedení, apod.)
 • kariérové poradenství u žáků - diagnostika
 • techniky a hygiena učení (pro žáky), skupinová a komunitní práce s žáky
 • koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy apod.
 • podpora spolupráce třídy a třídního učitele
 • individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání
 • konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí
 • pomoc při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí
 
3. Metodická práce a vzdělávací činnost:
 • participace na přípravě programu zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání
 • metodická pomoc třídním učitelům
 • pracovní semináře pro pedagogické pracovníky (konzultace a metodické vedení)
 • účast na pracovních poradách školy
 • koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole (výchovný poradce, školní metodik prevence, třídní učitelé)
 • koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními
 • metodické intervence z psychodidaktiky pro učitele, včetně podpory při tvorbě školního vzdělávacího programu
 • besedy a osvěta (zákonným zástupcům)
 • prezentační a informační činnost
 • participace na přípravě přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole
 • metodická pomoc pedagogickým pracovníkům při přípravě vyrovnávacích opatření žáků se sociálním znevýhodněním a žáků se zdravotním znevýhodněním