Mise, Vize a cíle školy

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ A PLÁNOVÁNÍ
 
NAŠE MISE
 • Školní vzdělávací program je určen všem žákům. Podporujeme všeobecné vzdělání, sport a výpočetní techniku.
 • Naše základní hodnoty jsou: otevřenost, vstřícnost, spolupráce a profesionalita.
 • Rozvíjíme mravní hodnoty žáků a aktivní dovednosti pro úspěšný život v současném světě.
 • Realizujeme pestré volnočasové aktivity. 
 
VIZE 2024
Chceme být školou, která podporuje:

N         nové strategie ve vzdělávání
        atmosféru bezpečí
Š         školní kooperaci
       efektivní a smysluplné učení
 
V         vzájemný respekt
        individuální přístup k žákům
       zodpovědnost za své učení
E         entuziasmus a optimismus
 
 
STRATEGICKÉ CÍLE 2018 - 2024
 
1. Oblast výchovně - vzdělávací
 • Rozvíjíme nové výukové metody a formy práce, vedeme žáky k sebehodnocení
 • Podporujeme pozitivní vztahy
 • Podporujeme výuku cizích jazyků a sportovních aktivit
 • Rozšiřujeme kvalifikaci učitelů (DVPP) 
2. Oblast materiálně - provozní
 • Zlepšujeme prostorové podmínky pro vzdělávání a sport
 • Zlepšujeme prostorové podmínky pro volnočasové aktivity 
3. Klima školy
 • Usilujeme o pozitivní, bezpečné, spolupracující, tvořivé a podnětné klima školy
 • Zaměřujeme se na kvalitu řízení