Spolek rodičů

Jako občanské sdružení byla Želva Melichar založena rodiči žáků ZŠ Bítovská dne 11.5.2009. Valnou hromadou dne 19.6.2019 následně došlo v souladu s novým občanským zákoníkem (89/2012 Sb.) k transformaci sdružení na zapsaný spolek vedený v rejstříku spolků u Městského soudu v Praze s oficiálním jménem Želva Melichar, z.s.

Cíle spolku:
Cílem spolku je získávání finančních prostředků z veřejného sektoru formou grantů, ze soukromého sektoru formou sponzoringu a konečně pak od členů spolku formou členských příspěvků a jejich použití na podporu a rozvoj školy, žáků a vyučujících.

Akce spolku pro děti:
  • sobota 29.2.2020 od 14:00 do 16: 30 ve školní jídelně  - KARNEVALREGISTRACE nutná co nejdříve (omezený počet vstupenek), předprodej vstupenek u hospodářky školy. Další informace zde nebo na tel. 737166129.

Kontakty, sídlo, číslo bankovního účtu:
Želva Melichar, z.s.,Bítovská 1, 140 00 Praha 4
IČ: 26558947,  Datová schránka: i2pcfcp
Číslo bankovního účtu (u FIO bank, a.s. je i odkazem na transparetní účet): 2001668327 / 2010
Email: zelva.melichar@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/groups/375176206536158/
Lukáš Zach, předseda výkonného výboru, tel. 606 232 672 (náměty, připomínky, sponzoring, členství,...)
Ilona Matějíčková, člen výkonného výboru, tel. 737 166 129  (akce pro děti)
Jitka Erbenová, člen výkonného výboru, tel. 604 427 592 (členství, účetnictví,učitelé,..)


Roční členský příspěvek:
Pro školní rok 2019/20 je stanoven členský příspěvek ve výši 500 Kč za člena (1 dítě). Pro placení členského příspěvku je preferován bezhotovostní převod (do zprávy příjemci uvést v příkazu jméno a třídu žáka) popř. vklad hotovosti na přepážce banky (uvést na vkladu jméno a třídu žáka). Ve výjmečných případech lze provést platbu v hotovosti přímo k rukám vedení spolku a to oproti vydáni příjmového dokladu.

Přihlášení do spolku:
Podmínkou členství ve spolku je podání písemné přihlášky a zároveň zaplacení ročního členského příspěvku ve výši stanovené valnou hromadou. Přihlášku si můžete stáhnout k tisku ve formátu pdf:  PŘIHLÁŠKA nebo si ji vyzvednout u nástěnky školní družiny, kde najdete také nově aktuální informace spolku.
Vyplněnou a podepsanou přihlášku lze odevzdat:
  • třídnímu učiteli žáka
  • vedení spolku, které bude mít svůj stánek na různých akcích školy (či dohodou po emailu)
  • skenem na email spolku
  • hospodářce školy
Valná hromada spolku:
S členstvím je spojeno hlasovací právo na valné hromadě, přičemž je možné k tomu zplnomocnit např. zástupce třídy (vzor plné moci zveřejníme). Termíny valných hromad jsou stanovovány v závislosti na termínech třídních schůzek a budou oznámeny emailem společně s programem minimálně 15 dní předem. Pro usnášeníschopnost je potřebná vždy alespoň polovina všech členů spolku.

Stanovy spolku a programy a zápisy z valných hromad:
Zápis VH ze dne 29. 7. 2019
Zápis VH ze dne 19. 6. 2019
Zápis VH ze dne 20. 3. 2019
Program VH dne 2.12.2019 opakované dne 7.1.2020
Zápis VH ze dne 7.1.2020

Plná moc (vzor) k zastupování při VH.
Platné stanovy spolku Želva Melichar z.s.

*********************************************************************************
ČASTO KLADENÉ DOTAZY:
 

Proč existuje spolek?
Spolky rodičů jsou běžnou součástí školního života. Na naší škole byla tradice přerušena a od září 2019 se nás pár rodičů snaží spolek obnovit, bez nároku na honorář. Chceme se stát partnery školy a pomáhat tam, kde se škole nedostává finančních prostředků. Současná paní ředitelka přislíbila pravidelná vzájemná setkání s rodiči ze spolku.
 
Proč přispět a stát se členem?
Pokud se stanete členem spolku, můžete rozhodovat o osudu peněz, které formou příspěvku do spolku vložíte. Z příspěvku člena navíc nezaplatíme daň z příjmu, zatímco z nečlenského příspěvku ano. Hlas spolku s větším počtem členů bude mít také větší váhu při jednáních se sponzory a se zřizovatelem školy (Praha 4).

Mohu přispět a nestát se členem spolku? 
Můžete. Ale z vašich peněz, které nám bez přihlášení do spolku pošlete, budeme muset odvést daň z příjmu. Schválený členský příspěvek je osvobozený od daně. Proto vás prosíme o minimální část údajů v přihlášce, se kterými budeme nakládat důvěrně a v souladu s GDPR. Jako členové budete mít právo hlasovat na valných hromadách mj. jak se příjmy naloží.

Kdo může nakládat s penězi?
Do doby, než členové schválí plán na tento školní rok, je slíbený pouze výdaj na KRAMPUS SHOW – čertovské představení v ZŠ Bítovská. Další výdaje si členové schválí na schůzi (pravděpodobně dne 18.11.2019).  Přístup k účtu je stejně jako v případě jednání spolku zajištěn vždy dvěma společnými podpisy. Na náš transparentní účet se může kdokoliv z vás online podívat. 
  
Kam peníze půjdou?
Vybrané peníze chceme použít zejména s ohledem na žádosti vedení školy, učitelů či dle nápadů členů spolku. A to až po schválení rozpočtu na schůzi. Příklady: příspěvek na ples 9. tříd, na dětský či sportovní den pro všechny děti, knížky do školní knihovny, skříňky pro děti, kam by si děti mohly ukládat věci, internetové stránky školy. Toto vše jsou jen pouhé nápady a určitě vás napadne něco jiného.
 
Jaké máme plány do budoucna?
K 30.9.2019 přispěli členové již 20 000 Kč. Peníze nemusí být to jediné, o co chceme usilovat. Rádi bychom zlepšili komunikaci mezi rodiči a vedením školy. Dětem chceme pomoci zajistit exkurze v zajímavých firmách, možnosti výletů či odpoledních aktivit ve škole.
 
Proč nabízíme výlety či odpolední představení?
Děti se ze školy znají, a proč někdy netrávit společně čas na výletě či jiné společenské akci? Pro aktuální výlety je nejlepší sledovat náš Facebook.
 
Budu se muset účastnit valných hromad – hlasování?
V začátcích, kdy nás je zatím málo, budeme rádi, když přijdete. Pokud nebudete mít čas, dáme k dispozici formulář plné moci, kterým zplnomocníte k hlasování někoho jiného. Nejlépe rodiče dětí ze třídy, kam chodí vaše děti. Pokud na valnou hromadu nepřijdete a nikomu nedáte plnou moc, pak rozhodnout ti, kdo na hlasování přijdou.

********************************************************************

Plán akcí

< <     04/2020     > >
PoÚtStČtSoNe
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30