Spolek rodičů

Želva Melichar

Jako občanské sdružení byla Želva Melichar založena rodiči žáků ZŠ Bítovská dne 11.5.2009. Valnou hromadou dne 19.6.2019 následně došlo v souladu s novým občanským zákoníkem (89/2012 Sb.) k transformaci sdružení na zapsaný spolek vedený v rejstříku spolků u Městského soudu v Praze s oficiálním jménem Želva Melichar, z.s.
 

Cíle spolku:
Cílem spolku je podpora a rozvoj Základní školy Bítovská, jejích žáků a vyučujících. Toho je dosahováno aktivní účastí rodičů a získáváním finančních prostředků z veřejného sektoru formou grantů, ze soukromého sektoru formou sponzoringu a konečně pak od členů spolku formou členských příspěvků.

Aktivity spolku a aktuality:
 • 27.4. 2022 - Čarodějnický rej - O zábavu se postará Cucíno, zajistili jsme také ceny do soutěže o nejlepší masky.
 • Z důvodnu platných zdravotních omezení jsme nuceni zrušit vekeré aktivity plánované do konce roku 2021 (Mikulášský podvečer, předvánoční trhy), děkujeme za přízeň a pochopení.
 • Každoroční pasování prvňáčků s klaunem Cucíno proběhlo letos 22. září 2021 - fotky zveřejněny na stránkách školy.
 • 29. červen - loučení  školy s deváťáky, loučení deváťáků se školou - bubliny, cukrová vata, šerpy..
 • Sportovní den žáků prvního stupně, který proběhl dne 25. června byl zpestřen zábavným program s názvem "Pirátská show".
 • Spolek rodičů Želva Melichar uspěl se svými žádostmi o granty z fondu Městské části Praha 4, podpoříme tak společně další revitalizaci sportovišť (stolní tenis), přispějeme na posílení identity školy (vloni tužky pro každého žáka, letos další překvapení), postaráme se o rozvoj spolková činnosti (akce pro malé i velké) a nově zajistíme květinovou výzdobu ve prospěch životního prostředí :-)
* Informace o minulých aktivitách naleznete ve výroční zprávách zde na stránkách.
 
Kontakty, sídlo, číslo bankovního účtu:
Želva Melichar, z.s.,Bítovská 1, 140 00 Praha 4
IČ: 26558947,  Datová schránka: i2pcfcp
Číslo bankovního účtu (u FIO bank, a.s. je i odkazem na transparentní účet): 2001668327 / 2010
Email: zelva.melichar@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/groups/375176206536158/
Lukáš Zach, předseda výkonného výboru, tel. 605 232 672 (náměty, připomínky, sponzoring, členství,...)
Ilona Matějíčková, člen výkonného výboru, tel. 737 166 129  (akce pro děti)
Jitka Erbenová, člen výkonného výboru, tel. 604 427 592 (členství, účetnictví,učitelé,..)


Roční členský příspěvek:
Pro školní rok 2021/22 je stanoven členský příspěvek ve výši 500 Kč za člena (dítě). Pro placení členského příspěvku je preferován bezhotovostní převod (do zprávy příjemci uvést v příkazu jméno a třídu žáka) popř. vklad hotovosti na přepážce FIO banky (uvést na vkladu jméno a třídu žáka). Ve výjimečných případech lze provést platbu v hotovosti přímo k rukám vedení spolku a to oproti vydáni příjmového dokladu.
 • QR kód pro platbu přímo z mobilního bankovnictví (stačí poté jen doplnit jméno a třídu):

Přihlášení do spolku:
Podmínkou členství ve spolku je podání písemné přihlášky a zároveň zaplacení ročního členského příspěvku ve výši stanovené valnou hromadou. Přihlášku si můžete stáhnout k tisku ve formátu pdf:  PŘIHLÁŠKA nebo si ji vyzvednout u nástěnky školní družiny, kde najdete také nově aktuální informace spolku.
Vyplněnou a podepsanou přihlášku lze odevzdat:
 • třídnímu učiteli žáka
 • hospodářce školy
 • skenem na email spolku
 • osobně vedení spolku
Valná hromada spolku:
S členstvím je spojeno hlasovací právo na valné hromadě, přičemž je možné k tomu zplnomocnit např. zástupce třídy (vzor plné moci níže). Termíny valných hromad jsou stanovovány v závislosti na termínech třídních schůzek a jsou vždy oznámeny emailem společně s programem minimálně 15 dní předem. Pro usnášeníschopnost je potřebná účast vždy alespoň poloviny všech členů spolku.

Výroční zprávy:
Výroční zpráva za školní rok 2019-20
Výroční zpráva za školní rok 2020-21
 
Stanovy spolku, programy a zápisy z valných hromad:
Zápis VH ze dne 29. 7. 2019
Zápis VH ze dne 19. 6. 2019
Zápis VH ze dne 20. 3. 2019
Program VH dne 2.12.2019 opakované dne 7.1.2020
Zápis VH ze dne 7.1.2020
Program online VH dne 15.3. - 21.3.2021
Zápis VH online ze dne 15.3. - 21.3.2021

Plná moc (vzor) k zastupování při VH.
Platné stanovy spolku Želva Melichar z.s.

*********************************************************************************
ČASTO KLADENÉ DOTAZY:
 
Proč existuje spolek?
Spolky rodičů jsou běžnou součástí školního života. Na naší škole byla tradice přerušena a od září 2019opět obnovena. Jsme bezprostředními partnery školy a pomáháme tam, kde se škole nedostává finančních prostředků nebo jiné pomoci. Ke vzájemné důvěře přispívá i zájem vedení školy se setkání s rodiči ze spolku a spolupráce na kulturních a společenských akcích.
 
Proč přispět a stát se členem?
Pokud se stanete členem spolku, můžete rozhodovat o osudu peněz, které formou příspěvku do spolku vložíte. Hlas spolku s větším počtem členů bude mít samozřejmě větší váhu při jednáních se sponzory, se zřizovatelem školy (Praha 4) nebo v grantových řízeních.

Mohu přispět a nestát se členem spolku? 
Můžete a pro daňové účely k tomu obdržíte i potřebné doklady. Ale jen jako členové budete mít právo hlasovat na valných hromadách mj. jak se příjmy naloží. Proto vás prosíme o minimální část údajů v přihlášce, se kterými budeme nakládat důvěrně a v souladu s GDPR.

Kdo může nakládat s penězi?
Přístup k účtu je stejně jako v případě jednání spolku zajištěn vždy dvěma společnými podpisy předsedy a místopředsedy. Na náš transparentní účet se může kdokoliv z vás online podívat. 
  
Kam peníze půjdou?
Za peníze z členských příspěvků, sponzorských darů a grantů jsou pořizovány věci či organizovány akce zejména s ohledem na žádosti vedení školy, učitelů či dle nápadů členů spolku. A to zpravidla až po schválení rozpočtu na schůzi. Příklady: vítání prvňáčků, příspěvek na ples 9. tříd, na dětský či sportovní den pro všechny děti, knížky do lavic či školní knihovny, dětská hřiště, skříňky pro děti pro uložení věci, internetové stránky školy aj. Čím více nás je, tím více dokážeme pomoci.
 
Jaké jsou plány do budoucna?
Peníze nemusí být to jediné, o co chce spolek usilovat. Rádi bychom prohloubili komunikaci mezi rodiči a vedením školy a to i formou neformálních setkání. Dětem chceme pomoci zajistit exkurze v zajímavých firmách a institucích, možnosti výletů či odpoledních aktivit ve škole. Plánujeme pomoc s rozvojem školního časopisu a parlamentu, nebo upevnění loga Želvy jako školní identity.
 
Proč nabízíme výlety či odpolední představení?
Děti se ze školy znají, a proč někdy netrávit společně čas na výletě či jiné společenské akci? Tyto akci jsou pro členy spolku navíc za sníženou cenu nebo zcela zdarma, ostatní (např. jejich kamarádi - nečlenové) svojí účast hradí. Pro aktuální výlety je nejlepší sledovat náš Facebook.
 
Budu se muset účastnit valných hromad – hlasování?
Samozřejmě budeme rádi, když přijdete. Pokud nebudete mít čas, je k dispozici formulář plné moci, kterým zplnomocníte k hlasování někoho jiného, ideálně společně s dalšími rodiči ze třídy jediného třídního zástupce (rodič dětí ze stejné třídy, kam chodí i vaše dítě). Pokud na valnou hromadu nepřijdete a nikomu nedáte plnou moc, pak rozhodnou ti, kdo na hlasování přijdou.

********************************************************************