Spolek rodičů

Želva Melichar

Jako občanské sdružení byla Želva Melichar založena rodiči žáků ZŠ Bítovská dne 11.5.2009. Valnou hromadou dne 19.6.2019 následně došlo v souladu s novým občanským zákoníkem (89/2012 Sb.) k transformaci sdružení na zapsaný spolek vedený v rejstříku spolků u Městského soudu v Praze s oficiálním jménem Želva Melichar, z.s.
 

Cíle spolku:
Cílem spolku je podpora a rozvoj Základní školy Bítovská, jejích žáků a vyučujících. Toho je dosahováno aktivní účastí rodičů a získáváním finančních prostředků z veřejného sektoru formou grantů, ze soukromého sektoru formou sponzoringu a konečně pak od členů spolku formou členských příspěvků.

Aktivity spolku a aktuality:
 • Spolek rodičů Želva Melichar uspěl se svými žádostmi o granty z fondu Městské části Praha 4, pomůžeme dětem v péči o krmítka pro ptáčky a dále budeme pečovat o dobré vztahy rodičů a žáků se školou v rámci akcí pro děti i rodiče. Děkujem MČ Praha 4!
 • Právě probíhá SBÍRKA DARŮ PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Účelem je zlepšit vybavení školní družiny ZŠ Bítovská. Lze přispět materiálně (návodný seznam zdei finančně (především na opravu venkovních trampolín a venkovní stolní fotbal) na transparentní účet spolku č. 2001668327 / 2010 (QR kód platby zde)
 • Úspěšně jsme zakončili kalendářní rok 2022. Spolku Želva Melichar se podařilo předat spousty radosti a významně pomoct v rozvoji naší základní školy, a to i díky poskytnutým dotacím MČ Praha 4 - pořídili jsme nové dřevěné nádoby na tříděný odpad (umístěné v areálu školy), zajistili jsme údržbu části zeleně (zdravotní řezy vzrostlých stromů, redukce klonů a prořez náletů) a přispěli jsme na nové internetové stránky školy. Děkujeme!
 • Krásné Vánoce a radostný nový rok!
 •  Jsou tu ! ! ! ČERTI Z RAKOUSKA   ! ! ! po pár letech opět na ZŠ Bítovská - ve středu dne 30. listopadu od 17h ve školní jídelně. Představení zahrnuje mimo strašidelné části také hudební vystoupení a soutěže, pokusíme se zajistit i drobné občerstvení. Lístky pro veškeré zájemce (i mimo ZŠ) v ceně 100 Kč/os. jsou k zakoupení na sekretariátu školy. Pozvánka zde.
 • Zahajujeme nový školní rok 2022-23! Nejprve mezi rodiči žáků prvních tříd hned 1. září, následně pak v pátek dne 9. září od cca 9:15 do 10:45 proběhne tradiční VÍTÁNÍ A PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ, o program se postará Cucíno :-) o ceny pak naši sponzoři, kterými jsou společnosti Passerinvest, Česká spořitelna a DBK. Velké díky si zaslouží i zastupitelka MČ PRAHA 4, zároveň členka naší školské rady a bývalá žákyně Lucie Michková :-)
* Informace o dalších minulých aktivitách naleznete ve výroční zprávách zde na stránkách.
 
Kontakty, sídlo, číslo bankovního účtu:
Želva Melichar, z.s.,Bítovská 1, 140 00 Praha 4
IČ: 26558947,  Datová schránka: i2pcfcp
Číslo bankovního účtu (u FIO bank, a.s. je i odkazem na transparentní účet): 2001668327 / 2010
Email: zelva.melichar@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/groups/375176206536158/
Lukáš Zach, předseda výkonného výboru, tel. 605 232 672 (náměty, připomínky, sponzoring, členství,...)
Ilona Matějíčková, člen výkonného výboru, tel. 737 166 129  (akce pro děti)
Jitka Erbenová, člen výkonného výboru, tel. 604 427 592 (členství, účetnictví,učitelé,..)


Roční členský příspěvek:
Pro školní rok 2022/23 je stanoven členský příspěvek ve výši 500 Kč za člena (dítě). Pro placení členského příspěvku je preferován bezhotovostní převod (do zprávy příjemci uvést v příkazu jméno a třídu žáka) popř. vklad hotovosti na přepážce FIO banky (uvést na vkladu jméno a třídu žáka). Ve výjimečných případech lze provést platbu v hotovosti přímo k rukám vedení spolku a to oproti vydáni příjmového dokladu.
 • QR kód pro platbu přímo z mobilního bankovnictví (stačí poté jen doplnit jméno a třídu):

Přihlášení do spolku:
Podmínkou členství ve spolku je podání písemné přihlášky a zároveň zaplacení ročního členského příspěvku ve výši stanovené valnou hromadou. Přihlášku si můžete stáhnout k tisku ve formátu pdf:  PŘIHLÁŠKA nebo si ji vyzvednout u nástěnky školní družiny, kde najdete také nově aktuální informace spolku.
Vyplněnou a podepsanou přihlášku lze odevzdat:
 • třídnímu učiteli žáka
 • hospodářce školy
 • skenem na email spolku
 • osobně vedení spolku
Valná hromada spolku:
S členstvím je spojeno hlasovací právo na valné hromadě, přičemž je možné k tomu zplnomocnit např. zástupce třídy (vzor plné moci níže). Termíny valných hromad jsou stanovovány v závislosti na termínech třídních schůzek a jsou vždy oznámeny emailem společně s programem minimálně 15 dní předem. Pro usnášeníschopnost je potřebná účast vždy alespoň poloviny všech členů spolku.

Výroční zprávy:
Výroční zpráva za školní rok 2019-20
Výroční zpráva za školní rok 2020-21
Výroční zpráva za školní rok 2021-22
 
Stanovy spolku, programy a zápisy z valných hromad:
Zápis VH ze dne 29. 7. 2019
Zápis VH ze dne 19. 6. 2019
Zápis VH ze dne 20. 3. 2019
Program VH dne 2.12.2019 resp. náhradní dne 7.1.2020
Zápis VH ze dne 7.1.2020
Program online VH dne 15.3. - 21.3.2021
Zápis VH online ze dne 15.3. - 21.3.2021
Program VH ze dne 13. 6. 2022 resp. náhradní dne 23.6.2022
Zápis VH ze dne 23.6.2022

Plná moc (vzor pro jednotlivce, vzor hromadné) k zastupování při VH.
Platné stanovy spolku Želva Melichar z.s. (ke dni 23.6.2022)

*********************************************************************************
ČASTO KLADENÉ DOTAZY:
 
Proč existuje spolek?
Spolky rodičů jsou běžnou součástí školního života. Na naší škole byla tradice přerušena a od září 2019opět obnovena. Jsme bezprostředními partnery školy a pomáháme tam, kde se škole nedostává finančních prostředků nebo jiné pomoci. Ke vzájemné důvěře přispívá i zájem vedení školy se setkání s rodiči ze spolku a spolupráce na kulturních a společenských akcích.
 
Proč přispět a stát se členem?
Pokud se stanete členem spolku, můžete rozhodovat o osudu peněz, které formou příspěvku do spolku vložíte. Hlas spolku s větším počtem členů bude mít samozřejmě větší váhu při jednáních se sponzory, se zřizovatelem školy (Praha 4) nebo v grantových řízeních.

Mohu přispět a nestát se členem spolku? 
Můžete a pro daňové účely k tomu obdržíte i potřebné doklady. Ale jen jako členové budete mít právo hlasovat na valných hromadách mj. jak se příjmy naloží. Proto vás prosíme o minimální část údajů v přihlášce, se kterými budeme nakládat důvěrně a v souladu s GDPR.

Kdo může nakládat s penězi?
Přístup k účtu je stejně jako v případě jednání spolku zajištěn vždy dvěma společnými podpisy předsedy a místopředsedy. Na náš transparentní účet se může kdokoliv z vás online podívat. 
  
Kam peníze půjdou?
Za peníze z členských příspěvků, sponzorských darů a grantů jsou pořizovány věci či organizovány akce zejména s ohledem na žádosti vedení školy, učitelů či dle nápadů členů spolku. A to zpravidla až po schválení rozpočtu na schůzi. Příklady: vítání prvňáčků, příspěvek na ples 9. tříd, na dětský či sportovní den pro všechny děti, knížky do lavic či školní knihovny, dětská hřiště, skříňky pro děti pro uložení věci, internetové stránky školy aj. Čím více nás je, tím více dokážeme pomoci.
 
Jaké jsou plány do budoucna?
Peníze nemusí být to jediné, o co chce spolek usilovat. Rádi bychom prohloubili komunikaci mezi rodiči a vedením školy a to i formou neformálních setkání. Dětem chceme pomoci zajistit exkurze v zajímavých firmách a institucích, možnosti výletů či odpoledních aktivit ve škole. Plánujeme pomoc s rozvojem školního časopisu a parlamentu, nebo upevnění loga Želvy jako školní identity.
 
Proč nabízíme výlety či odpolední představení?
Děti se ze školy znají, a proč někdy netrávit společně čas na výletě či jiné společenské akci? Tyto akci jsou pro členy spolku navíc za sníženou cenu nebo zcela zdarma, ostatní (např. jejich kamarádi - nečlenové) svojí účast hradí. Pro aktuální výlety je nejlepší sledovat náš Facebook.
 
Budu se muset účastnit valných hromad – hlasování?
Samozřejmě budeme rádi, když přijdete. Pokud nebudete mít čas, je k dispozici formulář plné moci, kterým zplnomocníte k hlasování někoho jiného, ideálně společně s dalšími rodiči ze třídy jediného třídního zástupce (rodič dětí ze stejné třídy, kam chodí i vaše dítě). Pokud na valnou hromadu nepřijdete a nikomu nedáte plnou moc, pak rozhodnou ti, kdo na hlasování přijdou.

********************************************************************