Zápis do 1. tříd

AKTUALIZACE ÚDAJŮ k 26. 3. 2021
Vážení rodiče,
v letošním roce nás opět čeká netradiční zápis. Proběhne pouze formální část zápisu, při kterém budeme postupovat s opatřeními vydanými MŠMT a v souladu s právními předpisy. Motivační část zápisu proběhne, až nám to epidemiologická situace dovolí.
 
Formuláře k zápisu:

A - ŽÁDOST O ZÁPIS
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
Zápisní lístek
Souhlas zákonných zástupců
Rodný list, pas u cizinců scan, fotokopie
Oprávnění zastupovat dítě v případě zastupování jinou osobou,
než zákonným zástupcem


B - ŽÁDOST O ODKLAD
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
Zápisní lístek
Žádost o odklad povinné školní docházky
Doporučující posouzení PPP/SPC
Doporučující posouzení odborný/klinický lékař
Souhlas zákonných zástupců
Rodný lis, pas u cizinců scan, fotokopie
Oprávnění zastupovat dítě v případě zastupování jinou osobou,
než zákonným zástupcem

C - ŽÁDOST O ZÁPIS PŘED DOVRŠENÍM 6. ROKU
6 let - 1. 9. - 31. 12. 2021
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání před dovršením 6. roku
Zápisní lístek
Doporučující posouzení PPP/SPC
Souhlas zákonných zástupců
Rodný list, pas u cizinců   scan, fotokopie
Oprávnění zastupovat dítě v případě zastupování jinou osobou,než zákonným zástupcem
6 let - 1. 1. 2022 - 31. 8. 2022
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání před dovršením 6. roku
Zápisní lístek
Doporučující posouzení PPP/SPC
Doporučující posouzení odborný/klinický lékař
Souhlas zákonných zástupců
Rodný list, pas u cizinců scan, fotokopie
Oprávnění zastupovat dítě v případě zastupování jinou osobou,než zákonným zástupcem
 
D. ŽÁDOST PRO DÍTĚ PO ODKLADU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
Zápisní lístek
Souhlas zákonných zástupců
Rozhodnutí o odkladu  z loňského roku
Rodný list, pas u cizinců scan, fotokopie
Oprávnění zastupovat dítě
 
v případě zastupování jinou osobou,
než zákonným zástupcem


Způsob předání:
 
A. Datovou schránkou qzw25mp
B. E - mail s elektronickým podpisem na adresu 
benesova@zsbitovska.cz
C. Poštou Základní škola
Bítovská 1/1246
Praha 4, 140 00
D. Osobně předání podkladů u okénka školy (pavilon A)
Po - Pá 7:30 - 15:30
Harmonogram zápisu:
 
Podání přihlášek  1. - 30. 4. 2021
Předání registračního
čísla 
do 3. 5. 2021
Případné losování 5. 5. 2021 v 7:30 hodin ve sborovně školy,
za přítomnosti člena Školské rady
Možnost vyjádřit se
k podkladům
4. 5. 2021 7:30 – 16:00 hodin
Rozhodnutí o
přijetí/nepřijetí 
6. 5. 2021
Možnost nahlédnutí do spisu 10. 5. 2021 dle domluvy na
e-mail benesova@zsbitovska.cz
Odevzdání
doporučujících posouzení 
do 31. 5. 2021
Potvrzení nástupu do
ZŠ Bítovská 
do 31. 5. 2021
Třídní schůzky přijatých žáků 28. 6. 2021 od 17:00 hodin


Pro rodiče dětí cizinců máme připravené formuláře v angličtině, ukrajinštině a vietnamštině, možno zaslat e-mailem, žádost posílejte na benesova@zsbitovska.cz.

Další informace můžete získat na tel. 261 261 887. Za konání zápisů je zodpovědná Mgr. Markéta Benešová a Mgr. Tereza Jersáková.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2021/2022
 
1. Termín zápisu
Zápis se koná od 1. 4. do 30. 4. 2021.
 
2. Věk dítěte
6 let k 31. 8. 2021
 • Dítě narozené od 1. září 2014 do 31. 8. 2015.
 • Pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku. 
5 let k 31. 8. 2021
 • Dosáhne-li věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2021 (zákonný zástupce doloží 1 vyjádření – Školského poradenského zařízení PPP nebo SPC).
 • Dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2022 (zákonný zástupce doloží 2 vyjádření – Školského poradenského zařízení + odborného (dětského) lékaře dítěte). 

3. Organizace zápisu
Zápis je rozdělen na formální část a motivační část.
U zápisu je vedení školy a učitelé 1. stupně, které mohou zákonní zástupci využít ke konzultaci. 

4.a) Formální část
 • po příchodu do školy se Vás ujmou naši pedagogové, kteří Vám pomohou vyplnit žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a dotazník pro rodiče – obojí si můžete připravit předem – dokumenty jsou k dispozici ke stažení na našich webových stránkách www.zsbitovska.cz v sekci „Zápis do prvních tříd“. Pokud si přinesete vyplněné dokumenty rovnou, budeme rádi, ale není to nutné.  ​
b) Motivační část (až nám to epidemiologická situace dovolí)
 • dítě absolvuje „kolečko“ se zapisujícím pedagogem, během kterého plní zábavnou formou různé úkoly. Mimo jiné pozorujeme verbální projev dítěte (rozhovor s učitelem, básnička, písnička), úroveň grafomotoriky, chování dítěte, jeho samostatnost případně závislost na rodičích, schopnost plnit zadané instrukce. Zápis není zkouška. Jde nám o posouzení školní zralosti. Není nutné dítě na zápis speciálně připravovat. Po skončení zápisu čeká na děti malá odměna. 

5. Identifikační číslo
U zápisu obdrží zákonný zástupce dítěte identifikační číslo. Pod tímto číslem bude zveřejněn seznam přijatých či nepřijatých žáků. Seznamy přijatých a nepřijatých žáků (pod přidělenými identifikačními čísly) budou zveřejněny na školní vývěsce a na webových stránkách po uzavření správního řízení v květnu.
 
6. Spádové oblasti (dle vyhlášky č. 4/2020 s účinností od 1. 4. 2020)
Batelovská
Bítovská
Budějovická – lichá č. o. 17–77
Čerčanská
Hanusova
Ješetická
Jihlavská
Krumlovská
Kvestorská
Pelhřimovská
Počátecká
Pod Vršovickou vodárnou II, III
Přímětická
Sedlčanská
Strmilovská
Třeboňská
Václava Sedláčka
Vokáčova
Vyskočilova
Za Brumlovkou
Znojemská
 
7. Kritéria přijetí
 • Dítě s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu ZŠ Bítovská - 7 bodů
 • Dítě s trvalým pobytem v MČ Praha 4 a sourozenec na ZŠ Bítovská - 6 bodů
 • Dítě s trvalým pobytem v MČ Praha 4 - 5 bodů
 • Dítě s trvalým pobytem v hlavním městě Praha a sourozenec na ZŠ Bítovská - 4 body
 • Dítě s trvalým pobytem mimo hlavní město Praha a sourozenec na ZŠ Bítovská - 3 body
 • Dítě s trvalým pobytem v hlavním městě Praha - 2 body
 • Ostatní - 1 bod

8. Vyhodnocení přijetí
Přijati budou žáci s nejvyšším počtem bodů do naplnění stanovené kapacity 1. tříd. V případě naplnění kapacity a stejného počtu bodů u více uchazečů rozhodne ředitelka školy případným losováním. Ve sporných případech může být přihlédnuto i k místu trvalého pobytu zákonného zástupce. Kritéria pro přijetí se týkají i žáků s případným odkladem školní docházky pro školní rok 2020/2021.
K opakovanému zápisu se též dostaví žáci, kterým byl pro školní roku 2020/2021 povolen odklad povinné školní docházky.
 
9. Vydání rozhodnutí o přijetí dítěte
 • Na webových stránkách školy a na úřední desce školy bude vyvěšen seznam identifikačních čísel přijatých dětí.
 • Rozhodnutí vydává ředitelka školy nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.
 • Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.
 • Pokud je přijaté dítě z jiné spádové oblasti, oznámí ředitelka školy tuto skutečnost řediteli spádové školy. 

10. Vydání rozhodnutí o nepřijetí dítěte
 • Rozhodnutí vydává ředitelka školy nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.
 • Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení. 
   
11. Odklad povinné školní docházky
 • Zákonný zástupce žáka požádá o odklad povinné školní docházky a doloží: Žádost o odklad povinné školní docházky, Doporučení školského poradenského zařízení, Doporučení odborného lékaře.
 • Pokud je dítěti odklad povinné školní docházky povolen, zákonný zástupce dítěte je informován o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

12. Třídy, třídní učitelé
Ve školním roce 2021/2022 budou otevřeny tři první třídy. Třídní učitelé 1. tříd 2021/2022 budou určeni v průběhu jarních měsíců po vyhodnocení výsledků zápisu.
 
13. Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče
V pondělí 15. 3. 2021 pořádá ZŠ Bítovská DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. V době od 8:00 hod. do 11:00 hod. (vždy v celou hodinu) bude možno získat informace o škole, navštívit vyučování v pavilonu „E“ a prohlédnout si areál školy. Zájemci se dostaví do pavilonu „A“.
 
14. Škola nanečisto
Pro děti ze spádových mateřských škol pořádáme před zápisem akci „Škola nanečisto“, kde se děti seznámí s prostředím školy.

15. Těšíme se do školy
Pro přijaté žáky pořádáme v květnu 2021 přípravný kurz „Těšíme se do školy“ (5 odpoledních lekcí), jehož cílem je seznámení s areálem školy, prostředím a učiteli formou různých činností a aktivit. O konkrétním termínu budete včas informováni prostřednictvím webových stránek. Kurz je bezplatný.
 
16. Informativní schůzka pro rodiče spádových MŠ
Dle epidemiologických opatření proběhne v MŠ Sedlčanská a v MŠ Přímětická informativní schůzka pro všechny rodiče předškoláků za účasti ředitelky ZŠ Bítovská. Náplní schůzky budou informace před zápisem.
 
17. Vzdělávací program
Školní vzdělávací program „Okna dokořán“ zahrnuje mimo běžný učební plán toto vzdělávání: povinná výuka anglického jazyka od 1. ročníku,  povinná výuka španělského nebo německého jazyka (od 7. ročníku), povinná výuka informatiky (od 4. ročníku).

18. Zájmové kroužky
V průběhu školního roku nabízíme cca 50 zájmových kroužků, včetně anglického jazyka s rodilým mluvčím pro 1. stupeň.
 
19. Školní družina
Škola poskytuje službu - zájmové mimoškolní vzdělávání. Ve škole je zřízeno 7 oddělení školní družiny pro žáky 1. - 4. ročníku. Provozní doba je od 7:00 do 17:30 hod. Poplatek 300,- Kč/měsíc. V rámci ŠD je organizována řada akcí, výletů a soutěží.
 
20. Stravování
Škola poskytuje službu - školní stravování. Třikrát v týdnu možnost výběru ze dvou jídel. Jídelníček je na webu školy. Možnost objednávek a odhlášek stravy přes Internet.
 
21. Způsob školních plateb
Veškeré úhrady poplatků (stravné, ŠD a ostatní) probíhají elektronicky. Každý přijatý žák obdrží evidenční číslo, které je součástí variabilního symbolu při platbách, podle nějž lze identifikovat plátce. Toto číslo je přiděleno na celou školní docházku.
 
22. Pedagogicko-psychologická poradna
V případě potřeby vyšetření či jiných problémů v souvislosti se zápisem do 1. ročníku ZŠ a případným odkladem povinné školní docházky se lze obrátit na PPP pro naši školu - Francouzská 56/260, Praha 10. Mgr. Klára Zajíčková, tel. 267997031.
 
23. Třídní schůzka pro rodiče před zahájením školní docházky
Dne 28. 6. 2021 od 17:00 hod. se konají v pavilonu „E“ třídní schůzky rodičů přijatých žáků 1. tříd před zahájením povinné školní docházky.

 
 
 
 
 
 
 
 

Plán akcí

< <     05/2021     > >
PoÚtStČtSoNe
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31