Zápis do 1. tříd

Informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2022/2023
 
1. Termín zápisu
Zápis se koná ve dnech 5. a 6. dubna 2022 od 14:00 do 18:00 hod. v pavilonu E, Základní školy, Praha 4, Bítovská 1. Na zápis se lze objednat i telefonicky na čísle 261 261 887. Telefonicky se objednáte na konkrétní čas a termín v době od 8:00 do 17:00 hod. V odůvodněných případech a po domluvě s vedením školy lze zápis absolvovat v náhradním termínu dne 19. dubna 2022.
 
2. Věk dítěte
6 let k 31. 8. 2022
- dítě narozené od 1. září 2015 do 31. 8. 2016.
- pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku.
 
5 let k 31. 8. 2022
- dosáhne-li věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2022 (zákonný zástupce doloží 1 vyjádření – Školského poradenského zařízení PPP nebo SPC).
- dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 31. 8. 2023 (zákonný zástupce doloží 2 vyjádření – Školského poradenského zařízení + odborného (dětského) lékaře dítěte).
 
3. Organizace zápisu
- zápis je rozdělen na formální část a motivační část.
- u zápisu je vedení školy a učitelé 1. stupně, které mohou zákonní zástupci využít ke konzultaci.
 
4. a) Formální část
- po příchodu do školy se Vás ujmou naši pedagogové, kteří Vám pomohou vyplnit žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a dotazník pro rodiče – obojí si můžete připravit předem – dokumenty jsou k dispozici ke stažení na našich webových stránkách www.zsbitovska.cz v sekci „Zápis do prvních tříd“. Pokud si přinesete vyplněné dokumenty rovnou, budeme rádi, ale není to nutné.
 
   b) Motivační část
- dítě absolvuje „kolečko“ se zapisujícím pedagogem, během kterého plní zábavnou formou různé úkoly. Mimo jiné pozorujeme verbální projev dítěte (rozhovor učitelem, básnička, písnička), úroveň grafomotoriky, chování dítěte, jeho samostatnost případně závislost na rodičích, schopnost plnit zadané instrukce. Zápis není zkouška. Jde nám o posouzení školní zralosti. Není nutné dítě na zápis speciálně připravovat. Po skončení zápisu čeká na děti malá odměna.
 
5. Identifikační číslo
U zápisu obdrží zákonný zástupce dítěte identifikační číslo. Pod tímto číslem bude zveřejněn seznam přijatých či nepřijatých žáků. Seznamy přijatých a nepřijatých žáků (pod přidělenými identifikačními čísly) budou zveřejněny na školní vývěsce a na webových stránkách po uzavření správního řízení v květnu.
 
6. Spádové oblasti (dle vyhlášky č. 4/2020 s účinností od 1. 4. 2020)
Batelovská
Bítovská
Budějovická – lichá č. o. 17–77
Čerčanská
Hanusova
Ješetická
Jihlavská
Krumlovská
Kvestorská
Pelhřimovská
Počátecká
Pod Vršovickou vodárnou II, III
Přímětická
Sedlčanská
Strmilovská
Třeboňská
Václava Sedláčka
Vokáčova
Vyskočilova
Za Brumlovkou
Znojemská
 
7. Kritéria přijetí
 - Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském (spádovém) obvodu - ZŠ Bítovská - 7 bodů
 
- Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v MČ Praha 4, jehož sourozenec se v naší základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. - 8. ročníku) - 6 bodů

 - Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v MČ Praha 4 - 5 bodů
 
- Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné části Prahy, jehož sourozenec se v naší základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. - 8. ročníku) - 4 body
 
- Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné části Prahy - 3 body
 
- Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město Praha a sourozenec se v naší základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. - 8. ročníku)  - 2 body

- Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město Praha - 1 bod

 
8. Vyhodnocení přijetí
Přijati budou žáci s nejvyšším počtem bodů do naplnění stanovené kapacity 1. tříd. V případě naplnění kapacity a stejného počtu bodů u více uchazečů rozhodne ředitelka školy případným losováním. Ve sporných případech může být přihlédnuto i k místu trvalého pobytu zákonného zástupce. Kritéria pro přijetí se týkají i žáků s případným odkladem školní docházky pro školní rok 2022/2023.
K opakovanému zápisu se též dostaví žáci, kterým byl pro školní roku 2021/2022 povolen odklad povinné školní docházky.
 
9. Vydání rozhodnutí o přijetí dítěte
- Na webových stránkách školy a na úřední desce školy bude vyvěšen seznam identifikačních čísel přijatých dětí.
- Rozhodnutí vydává ředitelka školy nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.
- Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.
- Pokud je přijaté dítě z jiné spádové oblasti, oznámí ředitelka školy tuto skutečnost řediteli spádové školy.
 
10. Vydání rozhodnutí o nepřijetí dítěte
- Rozhodnutí vydává ředitelka školy nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.
- Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.
 
11. Odklad povinné školní docházky
- Zákonný zástupce žáka požádá o odklad povinné školní docházky a doloží: Žádost o odklad povinné školní docházky, Doporučení školského poradenského zařízení, Doporučení odborného lékaře.
- Pokud je dítěti odklad povinné školní docházky povolen, zákonný zástupce dítěte je informován o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.
 
12. Třídy
Ve školním roce 2022/2023 budou otevřeny dvě první třídy s maximálním počtem 56 dětí.

13. Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče
V úterý 1. 3. 2022 pořádá ZŠ Bítovská DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. V době od 8:00 hod. do 11:00 hod. (vždy v celou hodinu) bude možno získat informace o škole, navštívit vyučování v pavilonu „E“ a prohlédnout si areál školy. Zájemci se dostaví do pavilonu „A“.

14. Škola nanečisto
Pro děti ze spádových mateřských škol pořádáme před zápisem akci „Škola nanečisto“, kde se děti seznámí s prostředím školy.
 
15. Těšíme se do školy
Pro přijaté žáky pořádáme v květnu 2022 přípravný kurz „Těšíme se do školy“ (5 odpoledních lekcí), jehož cílem je seznámení s areálem školy, prostředím a učiteli formou různých činností a aktivit. O konkrétním termínu budete včas informováni prostřednictvím webových stránek. Kurz je bezplatný.
 
16. Vzdělávací program
Školní vzdělávací program „Okna dokořán“ zahrnuje mimo běžný učební plán toto vzdělávání: povinná výuka anglického jazyka od 1. ročníku,  povinná výuka španělského nebo německého jazyka od 7. ročníku, povinná výuka informatiky od 4. ročníku.
 
17. Zájmové kroužky
V průběhu školního roku nabízíme cca 30 zájmových kroužků, včetně anglického jazyka s rodilým mluvčím pro 1. stupeň.
 
18. Školní družina
Škola poskytuje službu - zájmové mimoškolní vzdělávání. Ve škole je zřízeno 8 oddělení školní družiny pro žáky 1. - 4. ročníku. Provozní doba je od 7:00 do 17:30 hod. Poplatek 300,- Kč/měsíc. V rámci ŠD je organizována řada akcí, výletů a soutěží.
 
19. Stravování
Škola poskytuje službu - školní stravování. Třikrát v týdnu možnost výběru ze dvou jídel. Jídelníček je na webu školy. Možnost objednávek a odhlášek stravy přes internet.
 
20. Způsob školních plateb
Veškeré úhrady poplatků (stravné, ŠD a ostatní) probíhají elektronicky. Každý přijatý žák obdrží evidenční číslo, které je součástí variabilního symbolu při platbách, podle nějž lze identifikovat plátce. Toto číslo je přiděleno na celou školní docházku.
 
21. Pedagogicko-psychologická poradna
V případě potřeby vyšetření či jiných problémů v souvislosti se zápisem do 1. ročníku ZŠ a případným odkladem povinné školní docházky se lze obrátit na PPP pro naši školu - Francouzská 56/260, Praha 10, Mgr. Klára Zajíčková, tel. 267997031-2.
 
23. Třídní schůzka pro rodiče před zahájením školní docházky
Dne 20. 6. 2022 od 17:00 hod. se konají v pavilonu „E“ třídní schůzky rodičů přijatých žáků 1. tříd před zahájením povinné školní docházky.
 
Další informace můžete získat na telefonním čísle 261 261 882. Za konání zápisů je zodpovědná Mgr. Markéta Benešová a Mgr. Tereza Jersáková.
 
 
Formuláře k zápisu:

A - ŽÁDOST O ZÁPIS
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
Zápisní lístek
Rodný list, pas u cizinců scan, fotokopie
Oprávnění zastupovat dítě v případě zastupování jinou osobou,
než zákonným zástupcem


B - ŽÁDOST O ODKLAD
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
Zápisní lístek
Žádost o odklad povinné školní docházky
Doporučující posouzení PPP/SPC
Doporučující posouzení odborný/klinický lékař
Rodný lis, pas u cizinců scan, fotokopie
Oprávnění zastupovat dítě v případě zastupování jinou osobou,
než zákonným zástupcem

C - ŽÁDOST O ZÁPIS PŘED DOVRŠENÍM 6. ROKU
6 let - 1. 9. - 31. 12. 2022
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání před dovršením 6. roku
Zápisní lístek
Doporučující posouzení PPP/SPC
Rodný list, pas u cizinců   scan, fotokopie
Oprávnění zastupovat dítě v případě zastupování jinou osobou,než zákonným zástupcem
6 let - 1. 1. 2023 - 31. 8. 2023
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání před dovršením 6. roku
Zápisní lístek
Doporučující posouzení PPP/SPC
Doporučující posouzení odborný/klinický lékař
Rodný list, pas u cizinců scan, fotokopie
Oprávnění zastupovat dítě v případě zastupování jinou osobou,než zákonným zástupcem
 
D. ŽÁDOST PRO DÍTĚ PO ODKLADU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
Zápisní lístek
Rozhodnutí o odkladu  z loňského roku
Rodný list, pas u cizinců scan, fotokopie
Oprávnění zastupovat dítě
 
v případě zastupování jinou osobou,
než zákonným zástupcem


Harmonogram zápisu:
 
Zápis 5. - 6. 4. 2022
Případné losování 3. 5. 2022 v 7:30 hodin ve sborovně školy,
za přítomnosti člena Školské rady
Rozhodnutí o
přijetí/nepřijetí 
5. 5. 2022
Odevzdání
doporučujících posouzení 
do 31. 5. 2022
Potvrzení nástupu do
ZŠ Bítovská 
do 31. 5. 2022
Třídní schůzky přijatých žáků 20. 6. 2022 od 17:00 hodin


Pro rodiče dětí cizinců máme připravené formuláře v angličtině, ukrajinštině a vietnamštině, možno zaslat e-mailem, žádost posílejte na benesova@zsbitovska.cz.
 

Novinky

kroužek kopané(22.9.2022)

Dne 22. 9. 2022 odpadá kroužek kopané z důvodu nemoci trenéra.

Balíček finanční úlevy ve školství.(21.9.2022)

Vážení rodiče, rádi bychom vás informovali o skutečnosti, že byl MHMP schválen v rámci projektu Pomoc Pražanům Balíček finanční úlevy ve školství.  Celá agenda zpracování žádostí dopadne na školu s tím, že schvalování je delegováno na ředitele školy.    Žádosti se budou předávat na jednací protokol školy do kanceláře školy paní Štěpánce Sauerové.   Informace k finanční úlevě naleznete níže společně s formuláři (žádost o prominutí úplaty ŠD/stravného ve ŠJ a fond solidarity), které je třeba vyplnit a doručit do školy.   1. etapě sběr žádostí do 30. 9. 2022. Následně dojde k prominutí úplaty od 1. 10. 2022. 2. etapě sběr žádostí do 27. 10. 2022. Následně dojde k prominutí úplaty od 1. 11. 2022 do konce  roku 2022.   Schéma postupu/procesu žádostí – školy a školská zařízení zřízené městkou částí HMP – Kompletní materiál MHMP – Metodika pro podávání žádostí o příspěvek v rámci finančního vypořádání poskytnutých opatření dětem/žákům/účastníkům příspěvkové organizace městské části hl. m. Prahy – Nejčastěji kladené otázky– Balíček_rodiče_děti_pravidla_žádosti_ver_27_07_2022 – Žadost_ditě_zák_účastnik_fond_solidarity – Žádost_ditě_zák_účastnik_baliček -   V případě dotazů nás kontaktujte. S pozdravem Mgr. Markéta Benešová

Sběr papíru(18.9.2022)

Sběr papíru se koná od 19. 9.  - 23. 9. 2022. Sběr můžete odevzdávat od 7:15 - 7:45 hod. v pavilonu A. Od školního roku 1995/1996 žáci naší školy přispívají na chov želvy obrovské v ZOO Praha, právě kvůli sběru papíru jsme jejími adoptivními rodiči. Díky této želvě obrovské se i  spolek rodičů nazývá Želva Melichar.   Děkujeme Vám všem za podporu.

Kontakt

Adresa:

Základní škola
Bítovská 1/1246
140 00 Praha 4

E-mail:

skola@zsbitovska.cz

Telefonní spojení:

Kancelář školy
261261887
Školní družina
261262258
Školní jídelna
261264062

Mapka